Zarządzanie Drukuj
Wpisany przez Marek Kądzielewski   
środa, 12 maja 2010 14:45

Oferta adresowana do właścicieli  nieruchomości chcących powierzyć kompleksowe zarządzanie nieruchomością :

 1. Sporządzenie planu zarządzania nieruchomością
 2. Przedstawienie planu współwłaścicielom nieruchomości i jego zatwierdzenie do realizacji
 3. Rozliczenie coroczne z realizacji planu zarządzania
 4. Organizowanie i prowadzenie:
  • zebrań wspólnoty mieszkaniowej przetargów na roboty i usługi robót budowlanych
  • zbierania podpisów dla uchwał podejmowanych w drodze indywidualnego zbierania podpisów
  • przeglądów okresowych budynków i budowli wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane
  • dokumentacji technicznej oraz książki obiektu budowlanego
 5. Realizację podjętych uchwał
 6. Sporządzanie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług, korzystającymi z części wspólnej nieruchomości
 7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla wspólnoty zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali, rachunkowości, VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 8. Prowadzenie analiz przychodów i kosztów wspólnoty
 9. Prowadzenie indywidualnych rozliczeń z zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 10. Sporządzanie oraz przedkładanie rocznych bilansów wspólnoty na zebranie ogółu właścicieli nieruchomości, a po zatwierdzeniu w Urzędzie Skarbowym
 11. Sporządzanie rocznej inwentaryzacji należności i zobowiązań wspólnoty
 12. Prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej
 13. Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego i publikowanie ich w E-Kartotece
 14. Przygotowywanie i sporządzanie programów robót, kosztorysów inwestorskich dla zamierzeń remontowych
 15. Sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości
 16. Bieżącą analizę realizacji planu gospodarczego
 17. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości poprzez:
  • utrzymanie czystości w nieruchomości,
  • świadczenie usług konserwacyjnych i remontowych
  • realizację w imieniu wspólnoty mieszkaniowej umów na dostawę:
  • energii cieplnej
  • rozliczanie zużycia energii cieplnej i zużycia wody ciepłej
  • wody i odprowadzenia ścieków
  • energii elektrycznej dla części wspólnej nieruchomości
Poprawiony: piątek, 09 maja 2014 11:27